Ogłoszenie o pracę

Forma zatrudnienia
umowa na czas wykonywania pracy  
Rodzaj pracy
inne - pole do podania szukanego hasła  
Stanowisko
Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej  
E-mail
sekretariat@pcprndg.pl  
Telefon
55 246 81 75  
Fax
 
Data składania
2018-03-15  
Data wygaśnięcia
2018-03-15  
Tagi
 
Województwo
POMORSKIE  
Powiat
nowodworski  
Gmina
Nowy Dwór Gdański
Miasto
Nowy Dwór Gdański  
Ulica
ul. Warszawska  
Numer budynku
28 A  

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT PRACY

W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim

informuje o możliwości składania ofert zatrudnienia na stanowisko:

KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim z siedzibą przy ul. Warszawska 28a ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy:

Stanowisko: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas zastępstwa w systemie zadaniowego czasu pracy

Wymiar czasu pracy: 1 osoba - 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim

ul. Warszawska 28a, 82-100 Nowy Dwór Gdański– Zespół rodzinnej pieczy zastępczej.

Data ogłoszenia naboru: 27 lutego 2018 r.

Termin składania dokumentów: do dnia 15 marca 2018 r.

 

1. Wymagania niezbędne:

1)       wykształcenie:

a)      wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki     o rodzinie lub

b)      wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;

2)       posiadanie pełnej władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest i nie była zawieszona ani ograniczona;

3)       wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika         z tytułu egzekucyjnego;

4)       niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5)       posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na pracę na w/w stanowisku;

6)       znajomość ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1)       wysoka kultura osobista;

2)       umiejętność pracy w zespole;

3)       umiejętność organizowania życia rodzinnego osób i rodzin;

4)       odpowiedzialność, rzetelność, operatywność, systematyczność;

5)       znajomość ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.

Ze względu na specyfikę wykonywanych zadań (wyjazdy służbowe, praca w terenie) w celu zachowania stałego rytmu pracy - preferowane będą osoby dyspozycyjne (w tym prawo jazdy oraz samochód do dyspozycji) oraz osoby posiadające doświadczenie w pracy w instytucjach pomocy społecznej oraz wykazujące się znajomością lokalnego środowiska.

 

3. Zakres zadań:

1)       aktywne wspieranie rodzicielstwa zastępczego – poszukiwanie rodzin zastępczych

2)       udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;

3)       przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;

4)       pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;

5)       zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;

6)       zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;

7)       udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;

8)       przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej;

9)       wydawanie opinii, co do umieszczenia więcej niż 3 dzieci w rodzinie zastępczej,

10)   udział w ocenie sytuacji dziecka i rodziny zastępczej.

 

4. Wymagane dokumenty – kopie winne być potwierdzone za zgodność z oryginałem:

1)       życiorys i list motywacyjny (CV);

2)       kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe;

3)       oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni praw publicznych i o niekaralności;

4)       oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych podst. prawna (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).

 

5. Warunki pracy: praca w zadaniowym systemie czasu pracy40 godzin w tygodniu – 1 etat, praca na jedną zmianę, pomieszczenie pracy – biuro, czynniki szkodliwe i uciążliwie – nie występują, praca na stanowisku wymaga pracy    w środowisku rodzinnym a tym samym wyjazdów służbowych, możliwość pozostania do dyspozycji przełożonego po godzinach pracy i w dni wolne od pracy.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późń. zm.) w miesiącu styczniu 2018 r. tj. w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru wyniósł więcej niż 6%.

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Warszawska 28a, 82-100 Nowy Dwór Gdański (sekretariat pokój 02) lub drogą pocztową (liczy się data wpływu) do dnia 15 marca 2018 r., do godz. 14.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ”.

 

4.         Dodatkowe informacje.

1)         Przesłanie zgłoszenia w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie o naborze jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Kandydat spełnia powyższe kryteria.

2)         Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia ogłoszenia bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych w dniu sporządzania niniejszej „Informacji o możliwości składania ofert”.

3)         Kandydat może wprowadzić zmiany w złożonym zgłoszeniu lub je wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania zgłoszeń. Zarówno zmiana jak i wycofanie zgłoszenia wymagają zachowania formy pisemnej.

4)         Aplikacje, które wpłyną lub zostaną dostarczone po terminie wskazanym w „Informacji o możliwości składania ofert” nie będą rozpatrywane – za datę wpływu uważa się termin doręczenia dokumentów.

5)         CV winno być podpisane własnoręcznie oraz opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.)”.

6)         Kandydaci spełniający wymagania konieczne określone w „Informacji o możliwości składania ofert” będą zapraszani (telefonicznie lub listownie) na następny etap rekrutacji.

7)         Osoby niezakwalifikowane nie będą powiadamiane.

8)         Planowany termin zatrudnienia: marzec 2018 roku.

Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim tel. 55/246-81-75 lub 55/246-82-05.

Załączniki

  koordynator.pdf 170,68 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się