2017-07-14

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Warszawska 52
tel/fax: 055 261 73 04
e-mail: oik@pcprndg.pl

NOWY NUMER !!!
055 261 73 04

Ośrodek Interwencji Kryzysowej został stworzony dla osób, które znalazły się w sytuacji kryzysowej z powodu przemocy, problemu alkoholowego, uzależnień, trudności związanych z rozwodem, okresem żałoby, chorobą bliskiej osoby, dla osób pragnących rozwiązać problemy rodzinne, wychowawcze, małżeńskie, dla osób szukających pomocy (bo czują się smutni, nieszczęśliwi, przygnębieni, zmęczeni), jeżeli potrzebują wsparcia, chcą zapoczątkować zmiany życiowe...

Jeśli znajdują się w sytuacji kryzysowej...

W Ośrodku można uzyskać poradę od specjalistów:

psycholog: psycholog@pcprndg.pl

wtorki 13.30 - 20.00

czwartki 08.00 - 11.30

prawnik: prawnik@pcprndg.pl

poniedziałek 16:30 - 18:30

wtorki 16.30 - 19.30

środy 16.30 - 19.30

pracownik socjalny: joanna.kowalczuk@pcprndg.pl

poniedziałki 8.00 - 16.00

wtorki 10.00 - 18.00

środy 10.00 - 18.00

czwartki 8.00 - 16.00

piątki 7.00 - 15.00

Świadczona pomoc

Staramy się pomóc:

 • przezwyciężyć ból i cierpienie
 • w odbudowaniu własnych wartości
 • w odzyskaniu kontroli nad własnym życiem
 • w uzyskaniu pomocy do właściwych form pomocy i leczenia
 • w egzekwowaniu swoich praw

Ośrodek proponuje:

 • telefon i poczta zaufania
 • poradnictwo socjalne, prawne, psychologiczne
 • psychoterapię indywidualną i grupową
 • grupowe zajęcia warsztatowe
 • grupy wsparcia (w tym dla ofiar przemocy)
 • w szczególnych sytuacjach czasowe schronienie

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się