2017-06-26

Pracownicy

 

Imię i nazwisko

Stanowisko

Nr pokoju

Dyrektor

Dorota Betkier

Dyrektor

-----------------

 

 

Joanna Zakrzewska

inspektor ds. pomocy instytucjonalnej, ds. kadr,  starszy pracownik socjalny

10

Gabriela Ciura

główny  księgowy

12

Beata Czapska

księgowy

12

Anna Żużewicz

referent

Sekretariat

 

Katarzyna Zięcik

 inspektor ds. osób niepełnosprawnych,
pracownik socjalny

6

Andrzej Kocięcki

informatyk

6

Dział Swiadczeń

 

Beata Daniluk

referent ds. pieczy instytucjonalnej, świadczeń pomocy społecznej i sprawozdawczości

9

Beata Piekarska

podinspektor

9

Zespół ds. pieczy rodzinnej

Anna Kwirant

specjalista pracy z rodziną

9

Barbara Gryszkiewicz

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

9

Marzena Kocięcka 

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

9

Aleksandra Macias koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 9

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Joanna Kawiecka

psycholog

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Warszawska 52

82-100 Nowy Dwór Gd.

Paweł Wdowicz

prawnik

Joanna Kowalczuk pracownik socjalny

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się