Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Uchwała Nr XLII/276/2018
W sprawie zmiany planu finansowego środków Państwowego
Funduszu Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku
25.06.2018 więcej
Uchwała Nr XLII/269/2018
W sprawie przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu
Nowodworskiego za 2017 rok"
25.06.2018 więcej
Uchwała Nr XLI/262/2018
W sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w
2018 roku
25.06.2018 więcej
Uchwała Nr XLI/261/2018
W sprawie przyjęcia do realizacji "Programu rozwoju pieczy
zastępczej w Powiecie Nowodworskim na lata 2018-2020"
25.06.2018 więcej
Uchwała Nr VII/32/99
w sprawie: utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
27.04.2018 więcej
Uchwała Nr XVII/128/2016
W sprawie przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu
Nowodworskiego za 2015 rok
17.07.2017 więcej
Uchwałą Nr XVII/127/2016
W sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora
rodzinnej pieczy zastępczej za 2015 rok
17.07.2017 więcej
Uchwałą Nr XVII/123/2016
W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim za rok 2015
17.07.2017 więcej
Uchwała Nr XVI/112/2016
W sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w
2016 roku
17.07.2017 więcej
Uchwała Nr XVI/111/2016
W sprawie przystąpienia Powiatu Nowodworskiego do realizacji
programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych pn. "Program wyrównywania różnic między
regionami III"
17.07.2017 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się