Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Uchwała Nr VII/32/99
w sprawie: utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
27.04.2018 więcej
Uchwała Nr XVII/128/2016
W sprawie przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu
Nowodworskiego za 2015 rok
17.07.2017 więcej
Uchwałą Nr XVII/127/2016
W sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora
rodzinnej pieczy zastępczej za 2015 rok
17.07.2017 więcej
Uchwałą Nr XVII/123/2016
W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim za rok 2015
17.07.2017 więcej
Uchwała Nr XVI/112/2016
W sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w
2016 roku
17.07.2017 więcej
Uchwała Nr XVI/111/2016
W sprawie przystąpienia Powiatu Nowodworskiego do realizacji
programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych pn. "Program wyrównywania różnic między
regionami III"
17.07.2017 więcej
Uchwała Nr XVI/110/2016
W sprawie przyjęcia "Programu pomocy dziecku i rodzinie Powiatu
Nowodworskiego na lata 2016 - 2021"
17.07.2017 więcej
Uchwała Nr XVI/109/2016
W sprawie przyjęcia "Powiatowego programu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w
Powiecie Nowodworskim na lata 2016 - 2020"
17.07.2017 więcej
Uchwała Nr XVI/108/2016
W sprawie przyjęcia :Programu korekcyjno - edukacyjnego dla
osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Nowodworskim na
lata 2016 - 2018"
17.07.2017 więcej
Uchwała Nr XVI/107/2016
W sprawie przyjęcia do realizacji "Programu działań na rzecz
osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowodworskim na lata 2016 -
2026"
17.07.2017 więcej
1234